Regulamin projektu edukacyjnego

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO  W GIMNAZJUM NR 3
IM. POLSKICH NOBLISTÓW W SWARZĘDZU

(ZAŁĄCZNIK DO STATUTU)

Podstawa prawna:
1.art. 7.1 i 39.4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.),
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30  kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046)
3.art.6 i art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U.
z 2006 r. Nr 97 z póz.zm)
4.rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
5.§2. 1; §3; §10; §13; §16; §18b  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póz.zm.)

 

Zadania opiekuna projektu

 1. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu.
 2. Zawarcie kontraktu z uczniami oraz prowadzenie karty projektu oraz karty samooceny uczniów.
 3. Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt.
 4. Monitorowanie jego realizacji.
 5. Ocenianie projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację oraz wychowawcą klasy.
 6. Pomoc w zorganizowaniu publicznej prezentacji projektu.

 

Zadania wychowawcy

 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Przedstawienie uczniom listy tematów projektowych.
 3. Pomoc przy wyborze tematów realizowanych projektów.
 4. Włączenie ucznia do określonego zespołu uwzględniając jego zainteresowania
  i zdolności w przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu lub nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt (także z powodów niezależnych od siebie)
 5. Omówienie zakresu tematycznego wybranego projektu.
 6. Koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe.
 7. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie przebiegu i oceniania projektu.
 8. Dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa).

Zadania nauczyciela

 1. Udzielanie wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, wzięcie udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 2. Wspomaganie prowadzenia karty projektu.
 3. Pomoc w organizacji publicznej prezentacji projektu.

Zadania uczniów realizujących projekt

 1. Wybór tematu projektu poprzez złożenie wspólnej pisemnej deklaracji ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.
 2. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.
 3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.
 4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

Działania projektowe

 1. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 2. Wszyscy nauczyciele przekazują koordynatorowi propozycje tematów projektów do 15 października danego roku szkolnego.
 3. Tematyka planowanych do realizacji projektów jest przedstawiana dyrektorowi gimnazjum. Tematyka może uwzględniać propozycje złożone przez uczniów.
 4. Dyrektor dopuszcza złożone tematy projektów do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.
 5. Dyrektor zatwierdza listę tematów projektowych do 20 października danego roku szkolnego.
 6. W ciągu 7 dni od zatwierdzenia wychowawcy przedstawiają klasom listę tematów projektowych.
 7. Do 30 października uczniowie składają wychowawcy deklarację wyboru tematu ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.
 8. Wychowawcy przekazują deklaracje koordynatorowi do 7 listopada danego roku.
 9. Koordynator w porozumieniu z dyrektorem przydziela opiekunów poszczególnym grupom projektowym do 14 listopada danego roku.
 10. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.
 11. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 12. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin (najpóźniej do końca kwietnia w danym roku szkolnym) winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z koordynatorem projektów lub dyrektorem gimnazjum.
 13. Końcowa ocena udziału ucznia w realizacji projektu jest punktowa i ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w szkolnym systemie oceniania zachowania.
 14. Dokumentację dotyczącą projektu (kartę projektu, kontrakt z uczniami i kartę samooceny) przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

 

Ustalenia dodatkowe

 1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
 2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego w klasie trzeciej w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
 3. Na świadectwie ucznia, który został zwolniony z realizacji projektu, zamiast informacji o udziale w realizacji projektu powinien znaleźć się zapis „zwolniony” lub „zwolniona”.