Pedagog, psycholog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

(sala nr 105, 1pietro)

tel. kontaktowy:  (61) 8-174-950 /wew. 32/

 „Wychowanie dziecka, to nie miła zabawa, a zadanie,

w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy,

kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli.

Janusz Korczak 

rodzic

uczeń

Rola pedagoga szkolnego:

Podstawowa rolą pedagoga szkolnego jest koordynowanie wszelkich działań niosących pomoc uczniom. Jest Rzecznikiem Praw Dziecka w szkole

Zadania pedagoga szkolnego:

 • Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

 

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 * Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Swarzędz
* Komisariat Policji – Swarzędz
* Sąd Rejonowy Poznań – IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
* Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Poznań
 * SPCH

Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

PSYCHOLOG SZKOLNY

(sala 019, parter)

Kontakt:

[email protected]

Dyżur dla rodziców:

poniedziałek 7.30 – 8.00

Zadania psychologa:

 1. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

Ponadto jest ona udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Warto poczytać:

 1. Aronson – „Człowiek – istota społeczna”. Wydawnictwo Naukowe PWN
 2. A. Barkley – „ADHD. Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców” . Wydawnictwo Zysk i S-ka
 3. Carlson, H. Carlson – „Wszystko OK.? Psychologia dla nastolatków”.
  Wydawnictwo Rebis
 4. Juul – „Nie z miłości. Mądrzy rodzice – silne dzieci”. Mind
 5. Spitzer – „Jak uczy się mózg?” Wydawnictwo Naukowe PWN
Rodzicu!

– mów dziecku, że jest kochane i że świetnie coś robi

– wyznaczaj dziecku granice, gdyż dają one poczucie bezpieczeństwa i stabilności

– bądź konsekwentny w postępowaniu

– angażuj w wykonywanie prac domowych, nie wyręczaj dziecka

– pytaj o kolegów i koleżanki

– stosuj częściej nagrody i pochwały niż kary

– słuchaj co mówi do ciebie twoje dziecko

– ucz dziecko form grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia

– pamiętaj, dziecko może płakać, tłumienie emocji mu szkodzi

 

Ważne adresy:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Os. Kościuszkowców 4, Swarzędz, tel. 61 817 49 51

 • Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Poznańska 25, Swarzędz, tel. 61 651 26 50

 • Niebieska linia 800 120 002
 • Komisariat Policji w Swarzędzu, tel. 61 84 148 00