Zadania psychologa szkolnego

Zadania psychologa:

 1. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

Ponadto jest ona udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Warto poczytać:

 1. Aronson – „Człowiek – istota społeczna”. Wydawnictwo Naukowe PWN
 2. A. Barkley – „ADHD. Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców” . Wydawnictwo Zysk i S-ka
 3. Carlson, H. Carlson – „Wszystko OK.? Psychologia dla nastolatków”.
  Wydawnictwo Rebis
 4. Juul – „Nie z miłości. Mądrzy rodzice – silne dzieci”. Mind
 5. Spitzer – „Jak uczy się mózg?” Wydawnictwo Naukowe PWN
Rodzicu!

– mów dziecku, że jest kochane i że świetnie coś robi

– wyznaczaj dziecku granice, gdyż dają one poczucie bezpieczeństwa i stabilności

– bądź konsekwentny w postępowaniu

– angażuj w wykonywanie prac domowych, nie wyręczaj dziecka

– pytaj o kolegów i koleżanki

– stosuj częściej nagrody i pochwały niż kary

– słuchaj co mówi do ciebie twoje dziecko

– ucz dziecko form grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia

– pamiętaj, dziecko może płakać, tłumienie emocji mu szkodzi

Ważne adresy:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Os. Kościuszkowców 4, Swarzędz, tel. 61 817 49 51

 • Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Poznańska 25, Swarzędz, tel. 61 651 26 50

 • Niebieska linia 800 120 002
 • Komisariat Policji w Swarzędzu, tel. 61 84 148 00