Wykaz regulaminów i procedur

WYKAZ REGULAMINÓW I PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

REGULAMINY:

1. Statut

2. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego.
3. Regulamin dyżurów międzylekcyjnych.
4. Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczych.
5. Regulamin organizacyjny szkoły.
6. Regulamin pracy.
7. Regulamin kontroli zarządczej.
8. Regulamin przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciela Trójki”.
9. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej nr 3.
10. Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3.
11. Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr3.
12. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
13. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
14. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędowym zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3.

PROCEDURY:

Wszystkie procedury zostały zawarte w poniższym linku:

PROCEDURY

INSTRUKCJE:

1. Instrukcja gospodarowania energią elektryczną w Szkole Podstawowej nr 3.
2. Zasady gospodarowania energią cieplną w Szkole Podstawowej nr 3.
3. Instrukcja kancelaryjna.
4. Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji.
5. Instrukcja w sprawie określenia procedury zabezpieczenia pomieszczeń i postępowania z kluczami.
6. Instrukcja obiegu dokumentów.
7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i zasady ewakuacji.
8. Instrukcja bezpieczeństwa w czasie alarmu dla pracowników i uczniów.
9. Instrukcja sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

KODEKSY:

1. Kodeks etyczny nauczyciela.
2. Kodeks etyczny pracownika samorządowego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły
oraz w bibliotece szkolnej.